سیستمهای اتوماسیون اداری و مالی
سیستمهای اتوماسیون اداری و مالی که خود از دو زیر مجموعه سیستمهای اتوماسیون اداری و سیستمهای مالی تشکیل شده است مجموعه گوناگونی از نرم افزارها مانند دبیرخانه، حسابداری، کارکنان، انبار و .... را در برمیگیرد که بسیاری از آنها میتواند به عنوان سیستمی مستقل مورد استفاده قرار بگیرد. بااین وجود تقریبا همه این سیستمها بگونه ایی طراحی و پیاده سازی شده اند که توانایی پیوستن به یک سیستم یکپارچه را نیز دارا هستند.
اطلاعات بیشتر یا برگزاری دمو

سیستمهای نرم افزاری ارتباطی و تلفنی (CTI / Call Centers / Telephony)

تکنولوژی بالا ، تواناییهای ویژه ، قابلیت انعطاف و هزینه پایین تر خرید ، نگهداری و آموزش کاربری سیستمهای نرم افزاری نسبت به نمونه های سخت افزاری موجب شده است که سیستمهای مدرن ارتباطی بیشتر برپایه نرم افزار بنا شوند. سیستمهای نرم افزاری برای کاربران خود سرویسهای را فراهم می کنند که سیستمهای سخت افزاری ارتباطی هرگز امکان فراهم نمودن آنها را ندارند.
یکی از سیستمهای طراحی و پیاده سازی شده بوسیله ما علاوه بر قابلیت مدیریت یک مرکز تلفنی ، امکان بهره مندی کاربر از سرویسها ویژه دیگری را نیز فراهم می کند.
اطلاعات بیشتر یا برگزاری دمو

سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS)
سیستم اطلاعات جغرافیایی چه بصورت یک سیستم مستقل و چه بصورت سرویس دهنده ایی برای دیگر سیستمها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. ما با طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی و پیوند آن با دیگر سیستمهای پیاده سازی شده، از آن بعنوان سرویس دهنده دیگر سیستمهای خود استفاده می کنیم در این حالت سیستم اطلاعات جغرافیایی با پردازش و فراهم نمودن داده های مورد نیاز سیستمهای دیگر بعنوان بخشی از این سیستمها عمل می کند که بطور ویژه وظیفه دریافت ، گردآوری، پردازش و فراهم نمودن دادهای جغرافیایی را بر عهده دارد.
اطلاعات بیشتر یا برگزاری دمو