جویارال
سیستم مکان یابی و آنالیز حوادث جاده ایی

"سیستم مکان یابی و آنالیز حوادث جاده ای (جویارال)" یک سامانه یکپارچه گردآوری داده ها ، مکان یابی و آنالیز حوادث جاده ای و نقاط پرحادثه ، مجهز به جی ای اس داخلی (GIS) و مبتنی بر شبکه ، باقابلیت بکارگیری داده های جغرافیایی راهها و تحلیل داده ها است که به منظور انجام تحلیلهای تخصصی و مدیریتی در حوزه مهندسی ترافیک جاده ای و ایمنی راهها طراحی و پیاده سازی شده است.
این سامانه با گردآوری داده های حوادث جاده ها ، آنالیز داده ها و استفاده از GIS داخلی خود ، شبکه راهها را در سطوح مختلف ارزیابی نموده و ضمن مکان یابی نقاط پرحادثه راهها ، الگوی حوادث و پارامترهای موثر در آنها را نیز شناسایی می کند که در هر مرحله این کار با تولید نقشه دقیق مکان راهها و نقاط پرحادثه بوسیله سیستم همراه است.
وظیفه اصلی این سیستم یافتن الگوهای پارامتری و مکانی حوادث جاده ای، تعیین دقیق موقعیت جغرافیایی نقاط پرحادثه ، ارزیابی راهها و آنالیز حوادث است اما علاوه بر این ، سیستم خروجیهای متفاوت دیگری را نیز تولید می نماید که میتواند در مواردی مانند برنامه ریزی مسیرهای ترانزیت کالا و مسافر ، مکان یابی پستهای امداد رسانی ، تعیین الگوهای زمانی و فصلی و علت اصلی حوادث بمنظور جهت دادن به راههای پیشگیری بکار رود.
خروجی سیستم علاوه بر گزارشهای متنی ، نقشه های جغرافیایی با نمایش پراکندگی و چگالی حوادث و گزارش آنالیز کلی و آنالیز تحلیلی حوادث را نیز در برمی گیرد.
این سیستم می تواند الگوهای گوناگون حوادث جاده ای را با دقت ارزیابی نموده و ضمن آنالیز پارامترهای گوناگون بر مبنای الگوی درخواست شده ، مکان دقیق رخدادن هریک از حوادث سازگار با این الگو را نیز شناسایی نموده و موقعیت آنها را برروی نقشه یا عکسهای ماهواره ایی نمایش دهد.

افتخارات :

این سیستم در سال 1386 بعنوان اولین و تنها سیستم نرم افزاری تحلیلی در زمینه ایمنی شبکه راهها و دارای موتور جی ای اس در ایران بخاطر ابتکارات برجسته در طراحی و پیاده سازی آن، بوسیله اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی برگزیده و به جشنواره نوآوری استان و وزارت راه و ترابری معرفی شده است.

اطلاعات بیشتر یا برگزاری دمو